Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en norsk lov som har som formål å sikre respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenester. Loven sikrer også at allmennheten har tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for disse grunnleggende rettighetene.

Menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

Nordic Hotellene AS og alle selskaper i konsernet, forplikter seg til å overholde kravene etter åpenhetsloven, og følge standarder for etikk og integritet i vår forretningsdrift. Formålet med denne erklæringen er å sikre at leverandører og forretningspartnere driver sin virksomhet i tråd med standarder for internasjonalt anerkjente menneskerettigheter, anstendige arbeidsforhold som følger av gjeldende vernelovgivning og ytre miljø.
Målet er å sikre at alle ledd knyttet til vår aktivitet følger opp forpliktelser og krav. Etterlevelse av disse standardene er en forutsetning for avtaleinngåelse og samarbeide mellom Nordic Konsernet og leverandøren eller forretningspartneren. Det er leverandøren eller forretningspartneren ansvar å sørge for at deres leverandører og forretningspartnere overholder standardene i denne erklæringen.

Virksomheten og organisering

Nordic Konsernet består av vel 40 selskaper innenfor hovedsakelig hotell, servering og eiendom i Nord-Norge. Gruppen driver hoteller og serveringssteder som profileres under forskjellige merkenavn. Hotellvirksomheten drives på franchisebasis med Scandic Hotels og er underlagt systemer og regler som følger av deres driftskonsept.
I tillegg eier og forvalter Nordic gruppen ca 120.000 kvm eiendom. Drift og forvaltning av eiendoms- og reiselivsvirksomheten gjøres gjennom selskapet Nordic Management AS med datterselskaper

Selskapsorganiseringen fremgår av modellen nedenfor

Selskaper Nordic

Konsernet har ca 150 ansatte fordelt på ca 90 årsverk. Alle i konsernet er ansatt i Nordic Management AS som er hovedkontor eller i datterselskaper til Nordic Management AS. Nordic Management AS har 14 årsverk og er ansvarlig for oppfølging og etterlevelse av loven. Daglig leder i hvert selskap har det overordnede ansvaret for å sikre at loven følges i sitt selskap.

Forankring av ansvarlighet

All selskaper i konsernet er underlagt lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. For våre hotellbedrifter er dette også nedfelt i samarbeidet med Scandic Hotels der vi er pålagt å redegjøre for de aktsomhetsvurderinger som virksomhetene har gjennomført. Våre leverandører og forretningspartnere er gjennom samarbeidet med Scandic, kvalitetssikret så langt det lar seg gjøre.
Det er utarbeidet interne etiske retningslinjer for virksomheten og de ansatte, samt at det jobbes med retningslinjer for hvordan aktsomhetsvurderingene som er påkrevd etter åpenhetsloven skal gjennomføres.
Respekt for menneskerettighetene, anstendige arbeidsforhold og ansvarlig forretningsvirksomhet er forankret i de etiske retningslinjene og retningslinjene for hvordan aktsomhetsvurderingene skal gjennomføres.

Varslingsrutinene skal skriftlig nedfelles og være tilgjengelige for alle ansatte til enhver tid. Selskapet har har god dialog med ansatte gjennom årlige medarbeidersamtaler i tillegg til fellesmøter. Det jobbes kontinuerlig med ytterligere forbedringer gjennom tilbakemeldinger fra ansatte.

Aktsomhetsvurdering

Selskapet har gjennomført en overordnet risikokartlegging av leverandører og forretningspartnere. Selskapet har vurdert risikoen for at selskapets interaksjon med leverandører og/eller forretningspartnere bidrar til negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som lav.
Selskapet har god kjennskap til sine vesentlige leverandører og forretningspartnere gjennom langvarig samarbeid, og dette er virksomheter underlagt norsk lovgivning. For leverandører og forretningspartnere, hvor man ved risikovurdering anså at selskapet hadde mer begrenset kjennskap, har selskapet innledet dialog for å innhente dokumentasjon for å sikre ivaretagelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos disse.

Selskapet har implementert kontrollrutiner for innkjøp fra nye leverandører og forretningspartnere for å sikre at selskapet ikke indirekte bidrar til negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Kontrollrutinene er iverksatt i organisasjonen og tilgjengelig for alle ansatte til enhver tid. Selskapet skal også regelmessig gjennomføre en oppdatert risikovurdering av leverandører og forretningspartnere. Kontrollrutinene har bidratt til å øke bevisstheten i selskapet når det gjelder selskapets muligheter til, direkte og indirekte, å bidra positivt til ivaretagelse av grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i arbeidslivet. Selskapet forventer også at rutinene vil bidra til at selskapet unngår negative konsekvenser eller vesentlig risiko for dette.

Selskapet vurdere risikoen for brudd på menneskerettigheter og/eller anstendige arbeidsforhold blant våre leverandører og forretningspartnere som lav, men vil fortsette arbeidet med å bidra til å sikre dette gjennom løpende dialog og oppfølgning.

Oppsummering av Selskapets aktsomhetsvurderinger og tiltak

Selskapet har i sine aktsomhetsvurderinger ikke avdekket faktiske negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og/eller anstendige arbeidsforhold, og heller ikke vesentlig risiko for slike negative konsekvenser, hverken i selskapet eller knyttet til selskapets interaksjon med leverandører eller forretningspartnere. Som følge av dette har ikke selskapet iverksatt særskilte tiltak for å stanse, forebygge eller begrense negative konsekvenser utover de tiltakene selskapet løpende gjennomfører som omtalt ovenfor.

Redegjørelsen er gjort tilgjengelig både for eksterne og interne på våre hjemmesider.

Nordic Hotellene AS

Sverre Utvåg, Styreleder

Alf Hansen, Styremedlem

Send varsel